Tugas Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran

Posted by Maziah On Friday, November 11, 2011 0 comments
SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini.
Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran tahunan

2. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata
pelajaran.Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pihak
pentadbir sekolah

3. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut
keperluan untuk AJK jadual waktu.

4. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.Membantu dalam
membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan-bahan rujukan untuk Pusat
Sumber Sekolah.

5. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar, kaedah-kaedah pembelajaran terkini.

6. Penyelaras menyediakan soalan-soalan peperiksaan/ujian dan pemeriksaan kertas
jawapanMengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar
ke bilik cetak.

7. Menganalisis keputusan peperiksaan/ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan
dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar
yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.

8. Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan.

9. Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancang
oleh pihak sekolah.

10. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada
ahlinya apabila diperlukan.

11. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran
PPD, JPN, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.

12. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan
akademik.Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang
berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan.

13. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata
pelajaran

14. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar
bagipeperiksaan dalaman dan awam.

15. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat antu
mengajar diselenggarakan dengan baik.

Tugas Guru Mata Pelajaran

1. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada
Pengetua pada masa yang ditetapkan setiap minggu.

2. Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan
mata pelajaran yang berkenaan.

3. Memahami dan mematuhi pekeliling_pekeliling dan arahan yang berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat
yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang
harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

4. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajran yang diajar dengan
lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/ seminggu / harian dan melaksanakan
pengajarannya mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.

5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku
latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan /
menunjukkan buku latihan murid kepada pengetua/ wakilnya pada masa yang
dikehendaki.

6. Menjalankan ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar . Merekodkan soalan-
soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.

7. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan.

8. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.

9. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan dan PPD.

10. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/ bengkel KH/ Bilik ERT/ Sains
Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan.

11. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan
sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan / Jabatan Pendidikan
Negeri dan PPD. Menyampaikan semua maklumat kepada guru lain yang mengajar
mata pelajaran yang sama.

12. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata
pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.

13. Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan
pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

14. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan,
memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas .
Bertanggungjawab dalam menambahklan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan
Pusat Sumber Sekolah.

16. Membantu menguruskan Bank Soalan.

17. Memiliki, memahami dan boleh mentafsir serta menghuraikan kandungan sukatan
pelajaran dan huraian mata pelajaran berkenaan.

18. Memahami dan mematuhi pekeliling –pekeliling dan arahan-arahan yang berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang
harus dicapai iaitu dari segi pengetahuan,pencapaian akademik dan kemahiran
yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan.

19. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang kemaskini dan menghantarnya
kepada Pengetua untuk ditandatangani pada masa yang ditetapkan iaitu setiap
minggu.

20. Menyediakan rancang pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap
untuk tempoh setahun/sepenggal /seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran
mengikut rancangan pelajaran yang ditetapkan.

21. Menyedia dan memberi latihan yang cukup,memeriksa buku latihan pelajar dan
memulangkan semula secepat mungkin.Menyerahkan buku latihan pelajar kepada
Pengetua/PKP untuk disemak pada masa yang dikehendaki.

22. Membina soalan ujian atau peperiksaan mengikut JPN .

23. Menjalankan ujian bulanan dan penilaian kepada pelajar dari semasa ke
semasa.Merekod soalan-soalan ujian
dan penilaian serta markah ujian tersebut ke dalam buku rekod mengajar.

24. Mengesan kelemahan pelajar dan mengadakan aktiviti pemulihan .

25. Menjadi ahli dalam panitia mata pelajaran , menghadiri serta mematuhi dan
melaksanan keputusan mesyuarat panitia.

26. Memastikan buku –buku panduan yang digunakan adalah yang diluluskan oleh
Kementerian Pendidikan /Jabatan Pendidikan /PPD.

0 comments to Tugas Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran

Post a Comment

Powered by Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...